Privacybeleid

Uw privacy als gebruiker is een fundamentele waarde voor ons.

In een wereld die steeds digitaler wordt, moeten bedrijven echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document trachten we onze visie ten aanzien van ons privacybeleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen.

Europa heeft daarom een eigen beleid uitgewerkt dat verplichtend van toepassing is in de lidstaten. Deze GDPR regeling biedt een goede bescherming tegen de aantasting van elke Europese burger zijn privacy. (zie link naar GDPR rules: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl).

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Verzamelen van persoonsgegevens

Distributie activiteiten van Urban Waterway Logistics

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van zijn distributiediensten.

Die gegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Website

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons Cookiebeleid op deze website.

Gegevensverwerking voor directmarketingdoeleinden

Als u klant bent van Urban Waterway Logistics, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u geen klant bent van Urban Waterway Logistics worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken.

Verwerking van gegevens van kinderen

De producten en diensten van Urban Waterway Logistics zijn niet op kinderen gericht en wij doen niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van onze diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het contactformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij gaan uw persoonsgegevens niet verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden aan derde partijen die geen betrekking hebben met Urban Waterway logistics, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u Urban Waterway logistics uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de wettelijke duur na beroep op onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Urban Waterway Logistics verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via onze contactpagina contact met ons opnemen.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: www.privacycommission.be

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij ons terecht via +32 (0)473 22 22 20 of peter@urbanwaterwaylogistics.net

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Verordening (EU) 2016/679

De richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving – Richtlijn (EU) 2016/680

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protection-personal-data_nl